Tuesday, January 7, 2014

Thần gió và thần mặt trời

Bạo lực không thể chiếm được thiện cảm hơn một nụ cười thân thiện. Câu chuyện ngụ ngôn về cuộc tranh cải của hai vị thần: Thần Gió và Thần Mặt Trời. Ai là người mạnh hơn?

Thần gió và thần mặt trời cải nhau

The Wind and the Sun

Once the Wind and the Sun had an argument. "I am stronger than you," said the Wind. "No, you are not," said the Sun. Just at that moment they saw a traveler walking across the road. He was wrapped in a shawl. The Sun and the Wind agreed that whoever could separate the traveller from his shawl was stronger.

The Wind took the first turn. He blew with all his might to tear the traveller's shawl from his shoulders. But the harder he blew, the tighter the traveller gripped the shawl to his body. The struggle went on till the Wind’s turn was over.

Now it was the Sun’s turn. The Sun smiled warmly. The traveller felt the warmth of the smiling Sun. Soon he let the shawl fall open. The Sun’s smile grew warmer and warmer... hotter and hotter. Now the traveller no longer needed his shawl. He took it off and dropped it on the ground. The Sun was declared stronger than the Wind.

Moral: Brute force can’t achieve what a gentle smile can.

Vocabulary:
* shawl /ʃɔːl/ (n): Cái khăn quấn quanh cổ hoặc đầu
* brute /bruːt/ (adj): độc ác, không có tính người

Thần Gió và Thần Mặt Trời

Ngày xưa Thần Gió và Thần Mặt Trời cải nhau. Thần Gió lên tiếng: "Tôi mạnh hơn anh". "Không, anh không mạnh hơn tôi", Thần Mặt Trời đáp lại. Vào lúc ấy họ thấy một khách bộ hành mang chiếc khăn choàng cổ đi qua đường.

Thần Mặt Trời và Thần Gió thỏa thuận với nhau hễ ai làm cho người khách bộ hành phải cởi chiếc khăn choàng ra sẽ là người mạnh hơn.

Thần Gió thực hiện lượt đầu tiên. Thần lấy hết sức mạnh để xé khăn choàng trên vai vị khách. Nhưng càng thổi vị khách càng quấn chặt chiếc khăn vào người. Thần Gió tiếp tục thực hiện cho đến khi hết lượt của mình.

Bấy giờ đến phiên Thần Mặt Trời. Thần cười thân thiện. Người khách bộ hành cảm thấy ấm áp từ nụ cười của Thần. Chẳng bao lâu vị khách cởi bỏ chiếc khăn. Nụ cười của Thần mỗi lúc một ấm và nóng hơn. Bây giờ vị khách không cần khăn choàng nữa bèn cởi ra và bỏ rơi khăn xuống đất. Thần Mặt Trời tuyên bố mạnh hơn Thần Gió.

Bài học: Bạo lực không thể đạt được cái mà một nụ cười thân thiện có thể.

No comments:

Post a Comment