Wednesday, January 15, 2014

Ba tên trộm

Làm ác gặp ác, gieo nhân nào gặt quả đó. Câu chuyện về ba tên đi ăn trộm tiền của người khác tham lam muốn mình hưởng trọn số tiền trộm được và gặp kết cục bi thảm.

Ba tên trộm

The Three Thieves


One night three thieves stole a lot of money from a rich man's house. They felt very hungry. There was no food in the forest. So one of them went to a nearby village to buy food. The other two remained in the forest to take care of the bag of money.

The thief that went for food had an evil idea. He ate his food at a hotel. Then he bought food for his two mates in the forest. He mixed a strong poison with the food. He thought, "Those two will eat this poisoned food and die. Then I will get all the money for myself."

Meanwhile, the two wicked men in the forest decided to kill their mate on his return. They thought that they would then divide the money between the two of them.

All of three wicked men carried out their cruel plans. The thief who wanted all the money for himself came to the forest with the poisoned food. The two men in the forest fell upon him and killed him. Then they ate the poisoned food and died.

Thus, these evil people met with an evil end.

Moral: Evil begets evil. As you sow, so shall you reap.

Author unknownVocabulary:
* thief /θiːf/ (n, singular): kẻ trộm, người ăn cắp vật gì đó từ người khác
* thieves /θiːvz/ (n, plural)
* evil /ˈiːv/ (adj or n): xấu xa, độc ác, đen tối
* poison /ˈpɔɪzn/ (n): thuốc độc
* poisoned (adj): bị nhiễm độc

Ba tên trộm


Một đêm ba tên trộm đánh cắp nhiều tiền ở nhà một người đàn ông giàu có. Họ cảm thấy rất đói. Không có thức ăn trong rừng. Vì vậy một người trong số họ đi đến ngôi làng gấn đó để mua thức ăn. Hai người ở lại trong rừng trông chừng túi tiền.

Tên trộm đi mua thức ăn nảy ra một ý đồ xấu. Hắn ta ăn thức ăn của mình ở lữ quán. Sau đó, hắn mua thức ăn cho hai người bạn của mình trong rừng rồi trộn thuốc độc vào thức ăn. Hắn nghĩ, "Hai thằng đấy sẽ ăn thức ăn có độc và chết. Tao sẽ lấy hết tiền."

Trong khi đó hai người trong rừng bàn nhau giết bạn của mình khi người này trở về. Họ nghĩ rằng sau đó sẽ chia tiền cho hai người.

Cả ba thực hiện kế hoạch xấu xa. Tên cướp muốn lấy hết tiền mang thức ăn có độc đi vào rừng. Hai trên trộm đánh ngã và giết hắn. Họ ăn thức ăn có độc và chết.

Cuối cùng, những người làm ác này gặp kết thúc bi thảm.

Bài học: Ác giả, ác báo. Gieo nhân nào, gặt quả đó.

Dịch bởi Nhan Dao

No comments:

Post a Comment